Algemene voorwaarden & herroepingsrecht

 

1. Identiteit van de ondernemer
Nailproof
Statonsstraat 129 
3110 Rotselaar
België
Telefoonnummer: 0032 (0)473 18 62 11
Ondernemingsnummer: BE0890498305
E-mail: kimberley@nailproof.be
Contactpersoon: Kimberley Carrière

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nailproof en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Nailproof en de Consument.

3. Het aanbod
a) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Nailproof niet;
b) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  a) de prijs ;
  b) de eventuele kosten van aflevering;
  c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  d) de wijze van betaling en aflevering.

4. De overeenkomst
a) De consument kan bij Nailproof een bestelling plaatsen via de website www.nailproof.be. Telefonische bestellingen of bestellingen per mail zijn mogelijk doch enkel op voorwaarde dat deze schriftelijk worden bevestigd.
b) Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door Nailproof in behandeling genomen indien de consument alle gevraagde informatie correct en compleet heeft bezorgd.
c) De overeenkomst komt tot stand nadat Nailproof de bestelling van consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit automatische bevestigingsmail), de bestelling door de consument is betaald (m.u.v. rembourszendingen) en door Nailproof is verzonden.
d) Nailproof heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de consument mee te delen en zulks zonder dat Nailproof gehouden is tot enige schadevergoeding.

5. Herroepingsrecht bij levering van producten
a) De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden.
b) Indien dit niet het geval is, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de artikelen door of namens de consument.
c) Om gebruik te maken van het herroepingsrecht neemt de consument contact op met Nailproof via kimberley@nailproof.be. Hij krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd 14 dagen na aanmelding van de retour mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.  Alle kosten verbonden aan het retourneren zijn ten laste van de consument.
d) Tijdens deze termijn van veertien (14) dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Nailproof retourneren. Wanneer een artikel beschadigd is, behoudt Nailproof zich het recht de schade in rekening te brengen aan de hand van een waardevermindering bij de terugbetaling.
e) Verzegelde beautyproducten waarvan de verzegeling verbroken werd kunnen omwille van hygiënische redenen niet worden geretourneerd. Aangekochte producten en juwelen kunnen niet teruggenomen worden wanneer deze gebruikt en/of gedragen werden.

6. De Prijs
a) Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging Nailproof.
b) De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro .

7. Klachtenregeling
a) Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden tenzij schriftelijk bekendgemaakt aan Nailproof binnen de zeven (7) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
b) De bij Nailproof ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

8. Veiligheid en Privacy
a) Indien de consument producten koopt van Nailproof mag Nailproof de consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien de consument geen e-mails van Nailproof meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar kimberley@nailproof.be of kan er gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.
b) Op de bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van Nailproof van toepassing:

Privacy Policy
Nailproof respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Nailproof zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Leuven.
c) Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.